Gräfsnäs Slottspark Ideell Förening

Bildad 2017 som forum för i parken verksamma föreningar:
AGJ
Hembygdsföreningen i Bjärke
Gräfsnäs Bygdegårdsförening
Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn
Equmenia Ungdom
• Gräfsnäs Vägförening
Kultur i Bjärke

Föreningen har ett strukturerat samarbete med Alingsås kommun med åtagande att i samverkan utveckla parken till ett attraktivt besöksmål genom riktade arrangemang, guidning samt ett professionellt värdskap.
• Samla/vidarebefordra synpunkter från boende/besökare
• Ha en Infopoint med information för besökande
• Tillhandahålla guidning
• Öppethållande av slottet minst 100 dagar per år
• Svara för värdskap för de som bokar i park och ruin
• Genomföra vissa familjeevenemang
• Vara kommunens stöd för arbetet med information om och utvecklingen av parken

Föreningens ändamål (ur stadgarna):

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att verka för att Gräfsnäs slottspark bevaras och utvecklas enligt de intentioner som VGJ satte som villkor i gåvobrevet till dåvarande Erska kommun: ”…att de personer som framdeles komma att utgöra Erska kommun och dess efterföljares beslutanderätt måtte, för all framtid i obeskuret skick behålla området i kommunens ägo såsom rekreationsort samt bad och festplats för i första hand kommunens och omkringliggande orters befolkning; att väl vårda och underhålla densamma och att icke upplåta någon del därav för annan bebyggelse än sådan, som tjänar ovannämnda ändamål.”

Medlem deltar med egen arbetsinsats genom att själv eller tillsammans med andra ordna aktiviteter och program i parkområdet.

Styrelse 2023

NamnRoll
Evy JonssonOrdförande

Ove Grauers

Vice ordförande

Olov Andreen

Kassör

Klas Åkerlund

Sekreterare, medieansvarig

Berit Hermansson
Ledamot

Vakans för KiB

Ledamot

John Arvidsson

Ledamot

Jennie Aigaije Olausson

Ledamot

Lars Johansson

Suppleant

Anna-Karin Arvidsson

Suppleant
Adjungerad i styrelsen:
Susanna NerellParkvärd